Davinde

Økonomi ved dødsfald

Når en person afgår ved døden, bliver vedkommendes konti i pengeinstitutter altid spærret, indtil boet er behandlet, eller til der er fundet en bobestyrer. Der er udgifter forbundet ved begravelsen, og her er det tit reglen, at pengeinstituttet hjælper med at få betalt begravelsesregningen fra afdødes konti – også selvom de reelt er spærrede. Den lokale bedemand i Ringe-Midtfyn hjælper somme tider ved at give kredit, indtil boet er gjort op i skifteretten.

Tilskud til begravelse og bisættelse

Priser for gravsted og ydelser hos din lokale bedemand er meget forskellige fra højtidelighed til højtidelighed, og hvis der ikke er penge nok til at afholde udgifter i forbindelse med begravelse eller bisættelse, er det den person, som har bestilt begravelsen, som skal betale regningen. Man kan søge forskellige tilskudsmuligheder.

Kommunal begravelseshjælp

Man kan søge om begravelseshjælp i den afdødes kommune. Reglen er, at støtten udbetales senest en måned efter, at kommunen har modtaget ansøgning om tilskud. Beløbet beregnes på baggrund af afdødes og eventuelle ægtefælles formue. Men der er visse undtagelser, hvis afdøde er:

  • Under 18 år – så er hjælpen på kr. 9.200 (pr. 2018)
  • Over 18 år – så er hjælpen højst kr. 11.000 (pr. 2018)

Der er flere betingelser for at få udbetalt den formuebetingede hjælp. Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være kr. 33.700 for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på kr. 29.400 (2018).

Disse satser reguleres i begyndelsen af hvert år, og man kan altid kontakte den lokale bedemand i Ringe-Midtfyn for yderligere oplysninger.

Udbetaling af begravelseshjælp

Begravelseshjælpen udbetales sædvanligvis først, når skifteretten har færdigbehandlet boet. Hvis man blot søger om et minimumsbeløb, kan kommunen dog udbetale begravelseshjælpen tidligere.

Sygeforsikringen Danmark

Sygesikring Danmark hjælper med tilskud, hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2.

Andre former for støtte ved begravelse

Nogle danske kommuner hjælper med særlig hjælp til begravelsen, og her skal man som hovedregel være efterladt ægtefælle eller samlevende med et lille indkomstgrundlag, for eksempel pensionister eller uddannelsessøgende.

Hjælp, når der mangler pårørende

Hvis afdøde ikke har pårørende, kan kommunen overtage hele ansvaret for bisættelsen og dermed betalingen. Dette gælder også, hvis de pårørende fralægger sig ansvaret. Her skal de pårørende straks meddele dette til kommunen. Derved mister de pårørende også mulighed for at have indflydelse på begravelsen.

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp kan gives til den efterladte, og støtten fastsættes ud fra en efterlevendes beregnede årsindtægt. I den beregnede årsindtægt indgår desuden et tillæg beregnet på grundlag af den efterlevendes formue og formuerettigheder, der overstiger et vist niveau. I forbindelse med fastsættelse af formuetillægget, har det betydning, om der skal ske skifte eller ej. Man skal bede sin kommune om et ansøgningsskema, som kan afleveres i udfyldt stand i op til seks måneder efter dødsfaldet. Den lokale bedemand i Ringe-Midtfyn hjælper gerne.

Skatteforhold

Skatteforhold for den efterlevende ændres, når en pårørende dør. Her skal den efterlevende henvende sig til det lokale skattekontor for at få ændret på forskudsregistreringen. Mange dødsboer er ikke store nok til at være skattepligtige, men din lokale bedemand i Ringe-Midtfyn anbefaler dig at tage en snak med de lokale skattemyndigheder.

Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)

ATP udbetales først fra måneden efter, at den efterlevende fylder 67 år. Skulle den afdøde være påbegyndt udbetaling af ATP, standes udbetalingen fra og med den 1. i måneden efter den måned, hvor dødsfaldet fandt sted. Når et ATP-medlem dør, kan afdødes efterladte ægtefælle og børn under 18 år ofte få et engangsbeløb, som ATP dog trækker 40% af til Skat, inden udbetalingen finder sted.

Indefrosne dyrtidsportioner

I perioden mellem 1. september 1977 og 31. august 1979 eksisterede de såkaldte dyrtidsportioner. Hvis afdøde var fuldtid- eller deltidsansat i denne periode, kan der komme et beløb til udbetaling til de efterlevende. Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som administrerer disse dyrtidsportioner, får automatisk besked om dødsfaldet. Herefter henvender fonden sig til den skifteret, der behandler boet og spørger, hvem der skal have pengene udbetalt.

Efterindtægt

Hvis afdøde var funktionær eller tjenestemand, får efterladte, hvad der cirka svarer til tre måneders løn. Det nøjagtige beløb kan man altid få oplyst hos afdødes arbejdsplads.

Forsikringer

Hvis afdøde ikke fik indskrevet, hvem der skulle have en eventuel forsikringssum udbetalt, indgår forsikringssummen i afdødes bo. Står en modtager af summen frem, så får vedkommende summen direkte, og pengene indgår således ikke i det samlede bo. Der er tre former for forsikringer:

Arbejdsskadeforsikring

Når et dødsfald sker som følge af en arbejdsskade, får de efterladte ud over erstatningssummen også et overgangsbeløb. Dette beløb skal betale de umiddelbare udgifter i forbindelse med dødsfaldet.

Gruppelivsforsikring

De fleste fagforeninger og enkelte arbejdspladser har en gruppelivsforsikring, som ansatte automatisk betaler til igennem lønnen. Gruppelivsforsikringer, der er tegnet i et pengeinstitut som en del af en kapitalpension, har fradragsberettigede præmier. Derfor skal der betales 40% i skat af forsikringssummen, når den bliver udbetalt. Ved øvrige gruppelivsforsikringer kan man ikke trække præmierne fra i skat, men her er hele forsikringsudbetalingen til gengæld skattefri.

Andre forsikringer

Når dødsfaldet er sket som følge af en ulykke, har tre forsikringstyper særlig interesse:

  • Ulykkesforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring

For den sidste forsikringstype gælder, at der bliver udbetalt et såkaldt overgangsbeløb. Overgangsbeløbet har ikke noget at gøre med en senere sum til erstatning for tab af forsørger.

Den lokale bedemand i Ringe-Midtfyn står klar til at hjælpe med alle spørgsmål i forbindelse med dødsfald, begravelse og bisættelse og økonomi.

2020 © Den lokale bedemand